Biblioteka Zakładu Hebraistyki

Biblioteka Zakładu Hebraistyki dysponuje księgozbiorem około 3000 woluminów, których zdecydowana większość to pozycje w języku hebrajskim. Trzon zbiorów hebraistycznych stanowią teksty źródłowe oraz literackie (w języku oryginału oraz w przekładach), a także opracowania akademickie – zarówno w języku hebrajskim, jak i w językach konferencyjnych. Od roku 2015 biblioteka gromadzi także płyty DVD z dziełami izraelskiej sztuki filmowej.

Profil zbiorów obejmuje przede wszystkim literaturoznawstwo, językoznawstwo i nauki społeczne. Katalogi zbiorów dostępne są komputerowym systemie VTLS.

Informacje praktyczne:

  1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać na miejscu wszystkie zainteresowane osoby:

– w Zakładzie Hebraistyki za okazaniem dowodu tożsamości i tylko w wyznaczonych godzinach otwarcia

– w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego po złożeniu zamówienia na rewersie

  1. Do wypożyczania książek uprawnieni są wyłącznie studenci i pracownicy Zakładu Hebraistyki. Wypożyczenie następuje po wypełnieniu rewersu.
  2. Studenci mogą wypożyczać do 3 książek na okres 1 miesiąca (nie licząc podręczników do nauki języka).
  3. Wyjeżdżający na dłuższy okres zobowiązani są zwrócić wszystkie wypożyczone pozycje. Studenci kończący studia uzyskują poświadczenie na karcie obiegowej po zwrocie wypożyczonych pozycji.
  4. W uzasadnionych wypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonej pozycji przed czasem lub odmówić wypożyczenia.
  5. Nie wypożycza się prac magisterskich i licencjackich, słowników, encyklopedii, wydawnictw albumowych, map, książek dziewiętnastowiecznych oraz wydanych do 1945 roku włącznie.
  6. Zbiory Biblioteki mogą być wypożyczane innym bibliotekom po otrzymaniu rewersu międzybibliotecznego. Decyzję o udostępnieniu podejmuje bibliotekarz po konsultacji z pracownikami Zakładu.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.